Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v Zámecké pekárně s.r.o. v objednávkovém systému na internetové adrese http://www.zamecka-pekarna.cz, IČ: 03019756, DIČ: CZ03019756. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 • Vymezení pojmů
  Prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující/zákazník - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy objednává či nakupuje u prodávajícího nabízený sortiment a nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Objednávka je zároveň kupní smlouvou.

 • Informace o obchodních podmínkách
  Učiněním objednávky kupující (zákazník) stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem v jejich plném znění a že s nimi souhlasí. Objednávka je uzavírána písemně nebo ústně v českém jazyce. Obsah objednávky není přístupná třetím stranám.

 • Objednávka
  Možnosti podání objednávky:
  • vyplněním objednávky v objednávkovém systému na internetové adrese: https://www.zamecka-pekarna.cz
  • zasláním objednávky na e-mailovou adresu: obchod@zamecka-pekarna.cz
  • telefonicky nebo pomocí sms na tel.: 721 515151
  Náležitosti objednávky:
  • vyplněním objednávky v objednávkovém systému na internetové adrese: https://www.zamecka-pekarna.cz
  • zasláním objednávky na e-mailovou adresu: obchod@zamecka-pekarna.cz
  • telefonicky nebo pomocí sms na tel.: 721 515151
  • v případě objednávky na firmu je potřeba uvést název firmy, IČ, DIČ, případné další doplňující údaje
  Veškeré podané objednávky některým z výše uvedeným způsobem jsou závazné. Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Zboží je až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 • Ochrana osobních údajů
  Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi pro marketingové účely po úspěšném splnění objednávky a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
  Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

 • Práva a povinnosti prodávajícího
  Prodávající má povinnost vyřídit závaznou potvrzenou objednávku, odeslat objednané zboží, případně dodat na místo určení (vyzvednutí) uvedeném v potvrzené objednávce. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.
  Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu nebo má prodávající důvodné podezření, že kupující svůj závazek nehodlá dodržet.
  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • změnila se výrazným způsobem prodejní cena
  V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

 • Práva a povinnosti kupujícího
  Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu místa určení pro dopravu zboží nebo datum, místo a čas vyzvednutí, kontaktní osoby vč. telefonického spojení na osobu, která bude oprávněna objednané zboží převzít.
  Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. Celková cena včetně zálohy je uvedena v objednávce.
  Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad, vyjma případu, kdy byla zvýšená cena před započetím výroby odsouhlasena.

 • Platební podmínky
  Platby za objednané zboží je možné provádět pouze v hotovosti. Při objednávkách nad 1000 Kč je možno domluvit platbu na fakturu, s tím, že úhrada musí být připsaná na účet před započetím výroby.
Reklamační řád

 • Všeobecná ustanovení
  Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jež bylo objednáno v Zámecké pekárně s.r.o. způsobem uvedeným v obchodních podmínkách. Práva kupujícího neupravené reklamačním řádem se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
  Kupující bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího, pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi, objednávkou a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství).

 • Záruční podmínky
  Záruční lhůta je uvedena v deklaračním listu výrobku. Při uplatnění záruky má kupující:
  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo jeho vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od objednávky
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od objednávky.
  V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši.
  Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:
  • došlo-li k mechanickému poškození, k neodborné manipulaci nebo zacházením kupujícího
  • zboží bylo poškozeno živly či havárií
  • zboží bylo poškozeno špatnými skladovacími podmínkami kupujícího
  • zboží překročilo dobu trvanlivosti

 • Reklamační podmínky
  Reklamaci zboží je nutné uplatnit bezprostředně po zjištění závady. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení nové zboží zasláno zákazníkovi na náklady prodejce. Je-li reklamace neoprávněná nebo není uznána, bude zboží zasláno prodejcem zpět na náklady zákazníka, pokud se spolu nedohodnou jinak.
  Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne jinak.
  Prodávající vždy zajistí vyhotovení písemného Kontrolního nálezu (KN). Tento KN bude obsahovat informace o tom, kdy zákazník uplatnil reklamaci a co je jejím obsahem. Dále bude KN obsahovat informace o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající zákazníkovi vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Stálá nabídka

Tyto produkty si můžete vyzvednou přímo na prodejně.
design

Kokosky 150g

bezlepkové 50 Kč/balení